Get Adobe Flash player

ผลงานวิจัย/งานวิชาการ

  - ตัวถอดรหัสสัญญาณเสียง MP3 ด้วย DSK TMS320C31   

  - เครื่องโทรศัพท์ผู้พิการทางสายตา     

   - การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วีดีโอปฏิบัติการประลองโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    แบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง วงจรนับขึ้น-วงจรนับลง ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1

    ที่เรียนรายวิชาดิจิตอลเทคนิค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
    วิชาชีพ วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ ปีการศึกษาพุทธศักราช 2554 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

   - การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการ
    การอาชีวศึกษา

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูช่างอุตสาหกรรม สังกัด
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  - รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 รายวิชา

    ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประสบการณ์การสอน

-      วิชาวงจรดิจิตอล (2105-2007)

-      ดิจิตอลเทคนิค   (3105-2002)

-      วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น (2105-2121)

-      วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2001)

-      วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)

-      วิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (3105-2010)

-      วิชาวงจรพัลส์และสวิจชิ่ง (2105-2006)

-      วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2100-1006)

-      วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (2105-2105)

-      วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3105-2008)

-      วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2105-2002)

-      วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007)

     คุณวุฒิทางการศึกษา

         1.1 ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์

                จากสถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์                                            

         1.2 วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) วิชาเอก อิเล็กทรอนิกส์และ
                คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

         1.3 วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.).        สาขาวิชา ไฟฟ้า

              จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         1.4 วุฒิปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.).   สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร

              จากสถาบันการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

                           - คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่ 223/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างด้วยเครือข่ายเข้มแข็งระดับชาติ)

                            - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1637/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีพลังงาน)

                           - คณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพระราชดำริ (R-Radio Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1089/2557)

                           - คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม “ประกวดสุดยอดคลื่นลูกใหม่ ดีเจ R-Radio Network” (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1017/2557)

                           - กรรมการฝ่าย R-Radio Networkคณะกรรมการดำเนินงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ Gift Festival 2015 (คำสั่งสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1830/2557)

                           - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 215/2558)

                           - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ กรรมการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 836/2558)

                           - คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 009/2558)

                           - กรรมการให้ข้อมูลประเมินการใช้หลักสูตรร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษานำร่อง ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

                           - คณะกรรมการพัฒนาสารคดีสั้น อวด-ดี อาชีวศึกษา ปีที่ 2

                           - คณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ประจำปีพุทธศักราช 2559

- คณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

                           - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

- คณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการทุจริต

ประวัติการทำงาน          

                               - ครูพิเศษ                       วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ      พ.ศ. 2548

- พนักงานราชการครู       วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ         พ.ศ. 2549

- ครูผู้ช่วย                       วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2554

- ครู                              วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2556

- ครูชำนาญการ               วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2560

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ลงทะเบียน Mac Address
ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 หน่วยงานต้นสังกัด
รัฐบาลไทย
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
สำนักนโยบายและแผนฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ครูชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาะิการ

Copyright © 2011. All Rights Reserved.