Available Courses


 • คำอธิบายราชวิชา
  ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วน ประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมโครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมโคร คอนโทรลเลอร์ การควบคุม ระบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน
 • คำอธิบายราชวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนรูปสัญลักษณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล การเขียนแบบและอ่านแบบบล็อกไดอะแกรม (Block Diagram) สกีเมติกเซอร์กิตไดอะแกรม (Schemetic Circuit Diagram) ซิงเกิลไลน์ไดอะแกรม (Single LineDiagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทอเรียล ไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) เขียนวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Broad) การเขียนแบบการเดินสายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสายสัญญาณความถี่สูง ระบบสายดิน ระบบภาพและระบบเสียงภายในอาคารที่พักอาศัย ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ
 • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตัวเลข การคำนวณและแปลงเลขฐานต่าง ๆ รหัสไบนารี่และรหัสต่าง ๆ คณิตศาสตร์ทางลอจิก การลดรูปลอจิกเกท โลจิกไดอะแกรม วงจรบวกลบเลขไบนารี่ การเข้ารหัส ถอดรหัสวงจรคอมบิเนชั่นเบื้องต้น ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเลื่อนข้อมูล วงจรแสดงผลหน่วยความจำ คุณสมบัติของไอซีตระกูลต่าง ๆ และการอ่านคู่มือไอซีดิจิตอล
 • คำอธิบายราชวิชา
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนประกอบและหน้าที่ในส่วนต่างๆ ของไมไครคอนโทรลเลอร์ ชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาแอสเซมบลีและภาษาระดับสูงของไมไครคอนโทรลเลอร์ การควบคุม ระบบด้วยไมไครคอนโทรลเลอร์ การต่อวงจรและการประยุกต์ใช้งาน
 • วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
  หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูช่างอุตสาหกรรม สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรม
  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
  2. มีทักษะในเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
  3. มีเจตคติที่ดี ต่อเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน

Skip อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร

นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ
Skip LoginSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 Today Wednesday, 29 January 29 30 31