ผลงานวิจัย/งานวิชาการ

  - ตัวถอดรหัสสัญญาณเสียง MP3 ด้วย DSK TMS320C31   

  - เครื่องโทรศัพท์ผู้พิการทางสายตา     

   - การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วีดีโอปฏิบัติการประลองโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    แบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง วงจรนับขึ้น-วงจรนับลง ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1

    ที่เรียนรายวิชาดิจิตอลเทคนิค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตร
    วิชาชีพ วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ ปีการศึกษาพุทธศักราช 2554 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  
    วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

   - การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สำนักงานคณะกรรมการ
    การอาชีวศึกษา

  - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  
    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานของครูช่างอุตสาหกรรม สังกัด
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  - รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 รายวิชา

    ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556