ประสบการณ์การสอน

-      วิชาวงจรดิจิตอล (2105-2007)

-      ดิจิตอลเทคนิค   (3105-2002)

-      วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น (2105-2121)

-      วิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2105-2001)

-      วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม (2100-1002)

-      วิชาการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (3105-2010)

-      วิชาวงจรพัลส์และสวิจชิ่ง (2105-2006)

-      วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2100-1006)

-      วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (2105-2105)

-      วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3105-2008)

-      วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2105-2002)

-      วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (3105-2007)