- คณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่ 223/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์กลุ่มวิทยาลัยสารพัดช่างด้วยเครือข่ายเข้มแข็งระดับชาติ)

                            - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1637/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อรองรับเทคโนโลยีพลังงาน)

                           - คณะกรรมการดำเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านวิทยุกระจายเสียงตามโครงการพระราชดำริ (R-Radio Network) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1089/2557)

                           - คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรม “ประกวดสุดยอดคลื่นลูกใหม่ ดีเจ R-Radio Network” (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1017/2557)

                           - กรรมการฝ่าย R-Radio Networkคณะกรรมการดำเนินงานเทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน : สัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ Gift Festival 2015 (คำสั่งสำนักงานกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1830/2557)

                           - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 215/2558)

                           - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ กรรมการสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 836/2558)

                           - คณะกรรมการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ 009/2558)

                           - กรรมการให้ข้อมูลประเมินการใช้หลักสูตรร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เป็นสถานศึกษานำร่อง ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

                           - คณะกรรมการพัฒนาสารคดีสั้น อวด-ดี อาชีวศึกษา ปีที่ 2

                           - คณะกรรมการดำเนินงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ประจำปีพุทธศักราช 2559

- คณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Fix it Center ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

                           - คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

- คณะกรรมการดำเนินงานประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการทุจริต