ประวัติการทำงาน          

                               - ครูพิเศษ                       วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ      พ.ศ. 2548

- พนักงานราชการครู       วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ         พ.ศ. 2549

- ครูผู้ช่วย                       วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2554

- ครู                              วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2556

- ครูชำนาญการ               วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์       พ.ศ. 2560