ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล   นายชัยพัฒนพงษ์    ภูสัตย์คำ 

           ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

           สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์

          กรม/ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  ความสามารถพิเศษ/ผลงานเด่น

    -  การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า หุ่นยนต์

    -  การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์

    -  การเขียนโปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม PLC

    -  การพัฒนาฐานข้อมูล

    -  พัฒนางานวิจัย  งานวิทยฐานะชำนาญการ  ชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ